คณะผู้บริหาร

ว่าที่ ร.อ.จีระศักดิ์ แต่งผิว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางดาหวัน อุดมทรัพย์
รักษาการณ์ ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายมารุต ชัยสุริยะวิรัตน์
รักษาการณ์ ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางศศิธร พรหมณี
รักษาการณ์ ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางยุวเรศ ราชานนท์
รักษาการณ์ ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ