ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางดาหวัน อุดมทรัพย์
ครู คศ.3

นายนันทวัฒน์ ติยะเมธา
ครู คศ.3

นายยุทธนา ทาท่าหว้า
ครู คศ.2

นางทับทิม ญาณะนันท์
ครู คศ.3

นางจินตนา แก้วช่วย
ครู คศ.3

นางถวิกรณ์ แก้วสุพรรณ์
ครู คศ.3

นางสาวปภัสรา ประยูรหาญ
ครู คศ.2