ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปภัสรา ประยูรหาญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางดาหวัน อุดมทรัพย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางถวิกรณ์ แก้วสุพรรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายยุทธนา ทาท่าหว้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวยาใจ คำมุงคุณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1