ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิโรจน์ ตอพรหม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 085 775 7058
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญธรรม กุลสุวรรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนวลผ่อง ยิ่งพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโอภาสธีรานุวัตร
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้แทนทางศาสนา
เบอร์โทร : 086 259 0479
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.อ.จีระศักดิ์ แต่งผิว
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้บริหารสถานศึกษา
เบอร์โทร : 081-056-3270