ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว

นายธวัชชัย หาญอาษา
พนักงานบริการ

นายคมกริช กันชัยภูมิ
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวจารุวรรณ ครองสำราญ
เจ้าหน้าที่ธุรการ