ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปริญญา ดงเทียมสี
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ