ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางยุวเรศ ราชานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจิราวรรณ จ้อยภูเขียว
ครู คศ.3

นางเพ็ญศรี คงนาวัง
ครู คศ.3