ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางยุวเรศ ราชานนท์
ครู คศ.3

นางเพ๋ญศรี คงนาวัง
ครู คศ.3