ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจินตนา แก้วช่วย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายดนุพล ดวงวิญญาน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวทิพวรรณ นาคคำ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1