ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2562 จำนวนนักเรียน 236  คน จำนวน 10 ห้องเรียน