ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางขวัญทิภาพร รอนศึก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย์
ครู คศ.2