ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางขวัญทิภาพร รอนศึก
ครู คศ.3

นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2