ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกนกลดา เรืองศรีอรัญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศศิธร พรหมณี
ครู คศ.3

Mrs.NAKE FUEM CHRISTABEL