ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกนกลดา ทองจำรูญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศศิธร พรหมณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายพนมกร สวาทพงษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2