ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : Sasithorn prommanee
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0857807373
อีเมล์ : sasimak3@gmail.com
ที่อยู่ :
147 หมู่ 3 ตำบลศรีสำราญ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล