ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อสอบ คอม RAR Archive ขนาดไฟล์ 983.02 KB 0
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 2
แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.57 MB 9
ข้อมูลครู ZIP Archive ขนาดไฟล์ 177.03 KB 5
กำหนดการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 905.45 KB 40
ข้อมูล moodle Word Document ขนาดไฟล์ 20.71 KB 101
การ์ด Word Document ขนาดไฟล์ 41.79 KB 98
>ทดสอบ meet 102
รายงานการสอนชดเชย 1/2564 (18วัน) Word Document ขนาดไฟล์ 96.72 KB 51719
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียน1/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 64.09 KB 47474
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้2564 Word Document ขนาดไฟล์ 41.51 KB 47472
เพลงมาร์ชสามหมอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.57 KB 48496
คำสั่งมอบหมายครูและบุคลากรปฎิบัติหน้าที่1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.88 KB 48186
คู่มือผู้ปกครองนักเรียน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 48827
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 48247
แผ่นพับ โครงงานสามหมอ Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 48497
ข้อสอบ ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 108.5 KB 48484
ตัวอย่าง การออกแบบผลิตภัณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 817.12 KB 48495
หนังสือรับรองความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 49417
โครงงานอาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 4.23 MB 49017