ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบสมัครนักเรียนม.1 และม.4 ปี2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.43 KB 1
แบบฟอร์มรายงานการอบรม ประชุม2566 Word Document ขนาดไฟล์ 67.42 KB 5
บันทึกอนุมัติขอเปลี่ยนแปลงโครงการ 2566 Word Document ขนาดไฟล์ 33.87 KB 2
แบบขออนุมัติโครงการ66 Word Document ขนาดไฟล์ 39.25 KB 29
แบบเบิกไปราชการ new Word Document ขนาดไฟล์ 43.16 KB 4
คำสั่งกรรมการแนะแนวป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.67 KB 1
แบบควบคุมภายใน 66 RAR Archive ขนาดไฟล์ 35.32 KB 1
PLCแบบฟอร์มรายงานPLC2.65 Word Document ขนาดไฟล์ 71.6 KB 6
แผนปฎิบัติการประจำปี2566 สามหมอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 11
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ส.ว. 2566-2570 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 7
คำสั่งยกระดับผลสัมฤทธิ์65(ม.3ม.6) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 2
แบบขอหนังสือรับรอง Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 2
คำสั่งห้องเรียน 2/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 1
แบบฟอร์มเขียนแผนจัดการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 155 KB 25
คำสั้งแต่งตั้งกรรมการฝึกซ้อมทักษะวิชาการ สพม.ชย.ปี2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 951.54 KB 3
ตัวชี้วัดต้องรู้ควรรู้64 รวม8กลุ่ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.38 MB 13
ตัวชี้วัดต้องรู้ควรรู้ ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 2
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ควรรู้ ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 499.59 KB 2
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ควรรู้ ปี64 คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 642.3 KB 11
คำสั่งสอน ภาคเรียน2/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.54 MB 6
วิเคราะห์หลักสูตร 2/2565 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.59 MB 25
ข้อสอบ คอม Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 3
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 4
แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.57 MB 12
ข้อมูลครู ZIP Archive ขนาดไฟล์ 177.03 KB 7
กำหนดการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 905.45 KB 49
ข้อมูล moodle Word Document ขนาดไฟล์ 20.71 KB 104
การ์ด Word Document ขนาดไฟล์ 41.79 KB 100
>ทดสอบ meet 105
รายงานการสอนชดเชย 1/2564 (18วัน) Word Document ขนาดไฟล์ 96.72 KB 51721
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียน1/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 64.09 KB 47478
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้2564 Word Document ขนาดไฟล์ 41.51 KB 47480
เพลงมาร์ชสามหมอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.57 KB 48499
คำสั่งมอบหมายครูและบุคลากรปฎิบัติหน้าที่1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.88 KB 48190
คู่มือผู้ปกครองนักเรียน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 48830
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 48250
แผ่นพับ โครงงานสามหมอ Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 48500
ข้อสอบ ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 108.5 KB 48486
ตัวอย่าง การออกแบบผลิตภัณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 817.12 KB 48497
หนังสือรับรองความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 49422
โครงงานอาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 4.23 MB 49020