ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คำสั่งโรงเรียน 2566
คำสั่งแต่งตั้งเครือข่ายห้องเรียน(หัวหน้าห้อง รองกก.รักการออม)1/2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 129.96 KB 0
คำสั่ง PISA2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 862.53 KB 1
คำสั่ง 77/2566กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาค1/2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 1
คำสั่ง 77/2566กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาค1/2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 0
คำสั่งมอบหมายการสอน1.66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 650.58 KB 0
คำสั่งสวดมนต์ประจำสัปดาห์ 1.66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 820.17 KB 1
คำสั่งครูที่ปรึกษา1/2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.27 KB 3
คำสั่งสพม.ชย.แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 912.49 KB 3
วิชาการ
คำสั่งPISA66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 862.53 KB 0
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (ฺby ดร.นรา) Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 16
รายงานวิเคราะห์ผลโอเนตปี65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.69 MB 14
ดาวโหลด รายงานผลสัมฤทธิ์รายวิชาที่สอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.43 MB 34
รายงานผลสัมฤทธิ์รายวิชาที่สอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1001.3 KB 22
เกียรติบัตรทักษะภาค ร้อยเอ็ด 65 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.82 MB 20
>เกียรติบัตรทักษะสพม.ชัยภูมิ65 32
แบบฟอร์ม รายงานการใช้แผนจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 42.92 KB 23
แบบฟอร์ม ขออนุมัติใช้แผนจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 44.82 KB 17
บันทึกข้อขออนุมัติใช้แผนจัดการเรียนรู้2.65 Word Document ขนาดไฟล์ 45.25 KB 8
หนังสือมอบอำนาจ รับ ปพ.1 ปพ.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.68 KB 7
บันทึกผลก่อนและหลังสอน สามหมอ66 Word Document ขนาดไฟล์ 38.6 KB 12
แบบคำร้องขอแก้ 0 ร มส. 2566 Word Document ขนาดไฟล์ 123 KB 24
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
>วีดิทัศน์ นำเสนอ IFTE ภาค 2566 12
>วีดีทัศน์ แนะแนวป.6 ปี2566 3
อื่นๆ
แบบขอออกนอกเขตจังหวัด Word Document ขนาดไฟล์ 16.27 KB 11
ทรงผม Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 10
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถส่วนตัวไปราชการ2566 Word Document ขนาดไฟล์ 37.74 KB 30
ใบสมัครนักเรียนม.1 และม.4 ปี2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 141.43 KB 7
แบบฟอร์มรายงานการอบรม ประชุม2566 Word Document ขนาดไฟล์ 67.42 KB 27
บันทึกอนุมัติขอเปลี่ยนแปลงโครงการ 2566 Word Document ขนาดไฟล์ 33.87 KB 9
แบบขออนุมัติโครงการ66 Word Document ขนาดไฟล์ 39.25 KB 64
แบบเบิกไปราชการ new Word Document ขนาดไฟล์ 43.16 KB 27
คำสั่งกรรมการแนะแนวป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 155.67 KB 23
แบบควบคุมภายใน 66 RAR Archive ขนาดไฟล์ 35.32 KB 24
PLCแบบฟอร์มรายงานPLC2.65 Word Document ขนาดไฟล์ 71.6 KB 31
แผนปฎิบัติการประจำปี2566 สามหมอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 21
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ส.ว. 2566-2570 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.91 MB 32
คำสั่งยกระดับผลสัมฤทธิ์65(ม.3ม.6) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 9
แบบขอหนังสือรับรอง Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 8
คำสั่งห้องเรียน 2/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.85 MB 7
แบบฟอร์มเขียนแผนจัดการเรียนรู้ RAR Archive ขนาดไฟล์ 155 KB 50
คำสั้งแต่งตั้งกรรมการฝึกซ้อมทักษะวิชาการ สพม.ชย.ปี2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 951.54 KB 9
ตัวชี้วัดต้องรู้ควรรู้64 รวม8กลุ่ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.38 MB 23
ตัวชี้วัดต้องรู้ควรรู้ ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 667.54 KB 8
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ควรรู้ ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 499.59 KB 8
ตัวชี้วัดที่ต้องรู้ ควรรู้ ปี64 คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 642.3 KB 17
คำสั่งสอน ภาคเรียน2/2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.54 MB 28
วิเคราะห์หลักสูตร 2/2565 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.59 MB 50
ข้อสอบ คอม Word Document ขนาดไฟล์ 131.5 KB 9
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.36 MB 10
แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.57 MB 18
ข้อมูลครู ZIP Archive ขนาดไฟล์ 177.03 KB 29
กำหนดการสอน RAR Archive ขนาดไฟล์ 905.45 KB 56
ข้อมูล moodle Word Document ขนาดไฟล์ 20.71 KB 111
การ์ด Word Document ขนาดไฟล์ 41.79 KB 106
>ทดสอบ meet 111
รายงานการสอนชดเชย 1/2564 (18วัน) Word Document ขนาดไฟล์ 96.72 KB 51743
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียน1/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 64.09 KB 47500
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้2564 Word Document ขนาดไฟล์ 41.51 KB 47486
เพลงมาร์ชสามหมอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.57 KB 48505
คำสั่งมอบหมายครูและบุคลากรปฎิบัติหน้าที่1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.88 KB 48196
คู่มือผู้ปกครองนักเรียน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 48836
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 48256
แผ่นพับ โครงงานสามหมอ Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 48522
ข้อสอบ ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 108.5 KB 48492
ตัวอย่าง การออกแบบผลิตภัณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 817.12 KB 48503
หนังสือรับรองความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 49444
โครงงานอาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 4.23 MB 49026