ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ทดสอบ meet 3
รายงานการสอนชดเชย 1/2564 (18วัน) Word Document ขนาดไฟล์ 96.72 KB 51619
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการห้องเรียน1/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 64.09 KB 47370
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้2564 Word Document ขนาดไฟล์ 41.51 KB 47372
เพลงมาร์ชสามหมอ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.57 KB 48389
คำสั่งมอบหมายครูและบุคลากรปฎิบัติหน้าที่1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.88 KB 48085
คู่มือผู้ปกครองนักเรียน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.24 MB 48723
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 48146
แผ่นพับ โครงงานสามหมอ Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 48396
ข้อสอบ ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 108.5 KB 48381
ตัวอย่าง การออกแบบผลิตภัณ RAR Archive ขนาดไฟล์ 817.12 KB 48396
หนังสือรับรองความประพฤตินักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 49316
โครงงานอาชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 4.23 MB 48915