ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารทั่วไป

นายมารุต ชัยสุริยะวิรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นายดนุพล ดวงวิญญาน
ครู คศ.2

นายสุชาติ ตุงชีพ
ครู คศ.2

นางสาวพรปวีย์ คงสัมพันธ์
ครู คศ.1

นายปริญญา ดงเทียมสี
พนักงานราชการ

นายประพัฒน์ ชาบำเหน็จ
พนักงานราชการ