ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูที่ปรึกษา ม.4

นางขวัญทิภาพร รอนศึก
ครู คศ.3

นายประพัฒน์ ชาบำเหน็จ