ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูที่ปรึกษา ม.3/2

นายสมศักดิ์ เอี่ยมสุวรรณ์
ครู คศ.3

นางสาวทิพวรรณ นาคคำ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2