ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูที่ปรึกษา ม.3/1

นางเพ็ญศรี คงนาวัง
ครู คศ.3

นายยุทธนา ทาท่าหว้า
ครู คศ.3