ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูที่ปรึกษา ม.2/2

นางศศิธร พรหมณี
ครู คศ.3

นายดนุพล ดวงวิญญาน
ครู คศ.2

นายพนมกร สวาทพงษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2