ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูที่ปรึกษา ม.2/1

นางดาหวัน อุดมทรัพย์
ครู คศ.3

นางสาวยาใจ คำมุงคุณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1