ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูที่ปรึกษา ม.1/2

นางถวิกรณ์ แก้วสุพรรณ์
ครู คศ.2

นางทับทิม ญาณะนันท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายปริญญา ดงเทียมสี
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2