ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูที่ปรึกษา ม.1/1

นางจินตนา แก้วช่วย
ครู คศ.3

นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1