ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุภัสรา ชัยสุริยะวิรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมารุต ชัยสุริยะวิรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายสมศักดิ์ เอี่ยมสุวรรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวพรปวี คงสัมพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2