ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุภัสรา ชัยสุริยะวิรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายมารุต ชัยสุริยะวิรัตน์
ครู คศ.3

นางสาวพรปวีย์ คงสัมพันธ์
ครู คศ.1