ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางดาหวัน อุดมทรัพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางเสาวนีย์ พิพัฒนชัยภูมิ
ครู คศ.3

นางจินตนา แก้วช่วย
ครู คศ.2