ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารวิชาการ

นางศศิธร พรหมณี
หัวหน้ากลุ่มฝ่ายวิชาการ

นางสาวกรรณิการ์ ชัยศัตรา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางทับทิม ญาณะนันท์
ครู คศ.2

นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย์
ครู คศ.1

นางจิราวรรณ จ้อยภูเขียว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางกนกลดา เรืองศรีอรัญ
ครู คศ.3