ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางยุวเรศ ราชานนท์
ครู คศ.3

นางเพ็ญศรี คงนาวัง
ครู คศ.2

นางขวัญทิภาพร รอนศึก
ครู คศ.3

นางสาวปภัสรา ประยูรหาญ
ครู คศ.1