ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูที่ปรึกษา ม.2/2

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางศศิธร พรหมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0857807373
อีเมล์ : sasimak3@gmail.com
ที่อยู่ :
147 หมู่ 3 ตำบลศรีสำราญ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล