ภาพกิจกรรม
การนำเสนอ IFTE ปีการศึกษา 2565
25 เมษายน 2566 ดร.นรา ตรีธัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา พร้อม ด้วย นายสุภิเดช ภูมิฐาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา  นางศศิธร พรหมณี หัวหน้ากลุ่มวิชาการ และ ครูโรงเรียนสามหมอวิทยา จำนวนทั้งหมด 5 คน เข้าร่วมโครกงารพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแลกเปลี่้ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนนวัตกรรมการศึกษาระดับโรงเรียน และระดับจังหวัด  "โครงการ innovation For Thai Education (IFTE)" นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  
 โดยโรงเรียนสามหมอวิทยาได้รับโอกาสให้นำเสนอ รูปแบบนวัตกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านการจัดการเรียนรู้   


รายงานผลการดำเนินงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยยุควิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ผู้ส่งผลงาน  :   โรงเรียนสามหมอวิทยา สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
ประเภท   นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้แบบOnline             
  ชื่อนวัตกรรม  “การเรียนรู้ออนไลน์ ออนใจ  วิถีใหม่วิถีคุณภาพ”
โรงเรียนสามหมอวิทยา


โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2566,14:55   อ่าน 84 ครั้ง