ภาพกิจกรรม
โรงเรียนสามหมอวิทยา รับรางวัล IQA AWARD ปี 2564
โรงเรียนสามหมอวิทยา ได้รับราวัล IQA AWARD   ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับยอดเยี่ยม  ปีการศึกษา 2564  จาก สพฐ.  
IQA AwARD (Internal Quality Assurance AWARD) คือ รางวัลสำหรับ

สถานศึกษา ที่มีระบบการบริหาร จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถบริหารจัดการศึกษาได้คุณภาพ ระดับยอดเยี่ยมตามองค์ประกอบ5 องค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ 1 การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 2 การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน

องค์ประกอบที่ 3 การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐาน

องค์ประกอบที่ 4 การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษา

และการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ

องค์ประกอบที่ 5 การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อน

การพัฒนาที่ยั่งยืน

โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2566,11:47   อ่าน 62 ครั้ง