ภาพกิจกรรม
นิเทศการยกระดับคุณภาพการศึกษา สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์
3 สิงหาคม 2565   ท่านศึกษานิเทศก์ จิโลบล  เคาภูเขียว  และท่านศึกษานิเทศก์ วิริยสมร  บัวทอง ที่ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  ตามโครงการ ยกระดับคุณภาพสถานศึกษา สหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์   และเยี่ยมชม ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนสามหมอวิทยา  
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2565,14:24   อ่าน 57 ครั้ง