ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นำเสนอ TFE ระดับภูมิภาค@ นครราชสีมาปี2563

สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ได้ดำเนินโครงการ  TFE (Teams For Education) และโครงการ Coaching Teams  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563  ภายใต้แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  เท่าเทียมและทั่วถึง  โดยกำหนดจัดงาน“แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา” ระดับภาค 
ในวันที่ 25  กันยายน 2563  ณ ห้องกินรี  โรงแรมปัญจดารา  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในพื้นที่ได้เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบ/  แนวทางการจัดการเรียนรู้รในสถานศึกษานำร่องนการยกะดับคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สอดคล้องเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 
        โรงเรียนสามหมอวิทยาเป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่อง TFE (Teams For Education) ตัวแทนของสำนักงานศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  นำเสนอรูปแบบการยกระดับคุณภาพการศึกษา  คณะกรรมการดำเนินการดำเนินงานTFE (Teams For Education)ระดับภาค มีดังนี้ 

 
๑.ว่าที่ ร.อ.จีระศักดิ์  แต่งผิว                 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา
๒.นางศศิธร  พรหมณี                         ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 ๓.นางยุวเรศ  ราชานนท์                    ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
๔.นายมารุต  ชัยสุริยะวิรัตน์                 ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
๕.นายสมศักดิ์  เอี่ยมสุวรรณ์                 ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
๖.นางจินตนา  แก้วช่วย                      ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
๗.นางทับทิม  ญาณะนันท์                   ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
8 นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย์                ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
9.นายดนุพล  ดวงวิญญาน                   ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
10.นายยุทธนา ทาท่าหว้า                   ตำแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
11.นางสาวทิพวรรณ  นาคคำ               ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
 

 โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2563,10:28   อ่าน 28 ครั้ง