ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการปลูกไผ่มงคลเฉลิมพระเกียรติ 28 กรกฎาคม 2563
โครงการปลูกไผ่มงคลเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว)
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา  วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
ณ สวนป่าไผ่มงคลเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนสามหมอวิทยา


…………………………………………….
เวลา 07.40 – 08.00 น. –ครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
                            คณะกรรมการการคลังจังหวัดชัยภูมิ (คบจ.ชัยภูมิ)/ รองเจ้าคณะอำเภอคอนสวรรค์  
                            ผู้นำชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ แขกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่
                            สวนป่าไผ่มงคลโรงเรียนสามหมอวิทยา
เวลา 08.00 – 08.30 น.   พิธีกรชี้แจงขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม
เวลา 09.09 – 10.30 น 1. พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
                  
          -ประธานในพิธี  (นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์: ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                               มัธยมศึกษาเขต 30)  เดินทางมาถึงสวนป่าไผ่มงคลโรงเรียนสามหมอวิทยา  
                             -ว่าที่ร.อ.จีระศักดิ์  แต่งผิว  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา ให้การต้อนรับ
                             -ประธานในพิธีขึ้นบนเวทีเดินไปยังโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
                              พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  
-ประธานในพิธีถวายความเคารพ  
-ประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ
-ประธานในพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล
-ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติร่วมร้อง เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา
เวลา 10.30 – 12.00 น. 2. พิธีปลูกไผ่มงคล
- ประธานในพิธีประจำที่แท่นรับการกล่าวรายงาน
- ว่าที่ร.อ. จีระศักดิ์  แต่งผิว  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามหมอวิทยา กล่าวรายงาน
                             - ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการ ประธานกล่าวเปิดงาน
                             - พิธีเจิมป้ายไผ่มงคล  /  ไผ่ซางหม่น  โดย รองเจ้าคณะอำเภอคอนสวรรค์ 
                             - ผู้แทนจาก คบจ.ชัยภูมิ  มอบกล้าไผ่มงคลให้กับประธานในพิธี
--ประธานในพิธี และผู้ร่วมโครงการ  ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
-ประธานในพิธี ผู้ร่วมงานร่วมปลูกไผ่มงคล ณ สวนไผ่มงคลโรงเรียนสามหมอวิทยา  
เวลา 12.00 น.   เสร็จสิ้นกิจกรรม
 หมายเหตุ  การแต่งกายชุดจิตอาสา  เสื้อเหลือง กางเกงสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น
              กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563,11:54   อ่าน 30 ครั้ง