ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง 63
26 มิถุนายน 2563  โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อชำระเงินบำรุงการศึกษา และ แจ้งนโยบาย แนวดำเนินการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไสรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อดูแลบุตรหลานในการมาโรงเรียน  ในการมาประชุมครั้งนี้ โรงเรียนดำเนินการตามาตรการเฝ้าระวังขอการแพร่เชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด มีการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอลฺ์เจล  สวมหน้ากากผ้าหรือ หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และ รักษาระยะห่างของการนั่ง ให้เว้นระยะห่าง และการประชุมดำเนินไปด้วยความกระชับ  แลใช้เวลาให้มีค่ามากที่สุด  หลังจากประชุมมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต. ตำบลบ้านนามฮี มาให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดทั้งที่บ้าน และก่อนนักเรียนมาโรงเรียน   และ วิทยากรได้มอบอุปกรณ์ ป้องกัน อาทิFace Shield   หน้ากากอนามัย  แอลกอฮอล์เจล สเปร์ยแอลกอฮอล์ ไว้แก่โรงเรียนสำหรับแจกนักเรียนต่อไป 
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2563,18:44   อ่าน 170 ครั้ง