งานประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา2565
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 54.92 KB
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. สอบ4ปี2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 287.9 KB
ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.81 KB
sar สถานศึกษา2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.73 MB