ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บทเรียนครูดนุพล
แบบทดสอบออนไลน์การประมวลผลคำ ชั้น ม.1
http://srb1.go.th/kowjumpa/frames/technology/unit6.htm
แบบทดสอบ Online หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=mte2ntiyoqp9t8
บทเรียนครูดนุพล ม.3 การใช้งาน Power point
https://sites.google.com/site/milkpowerpoint/home/baeb-thdsxb-kxn-reiyn
บทเรียน เรื่องเทคโนโลยีสื่อประสม