ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2559
นักเรียนทั้งหมดจำนวน  279 คน (ณ วันที่ 10 มิ.ย.59)
ม.1  จำนวน 59 คน
ม.2 จำนวน  52 คน
ม.3 จำนวน  49 คน    รวมม.ต้น 160คน
ม.4  จำนวน 34คน
ม.5 จำนวน  36 คน
ม.6 จำนวน  49 คน  รวม ม.ปลาย 119 คน