ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณธรรม
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและ       ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เน้นการมีส่วนร่วมค่านิยม ทำงานเป็นทีม 
    ยึดมั่นธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

      เพื่อให้โรงเรียนจัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานสากล ยึดมั่นคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีทักษะชีวิตและความเป็นผู้นำ
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
3.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวัฒนธรรมในการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. โรงเรียนมีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. โรงเรียนประสานชุมชน สร้างจิตสำนึกการดำเนินชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง