ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 วิสัยทัศน์ (Vision)
 

 “โรงเรียนสามหมอวิทยา จัดการศึกษามีคุณภาพและ
มาตรฐานสากล ยึดมั่นคุณธรรม
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
ปรัชญา

"ปัญญาย ปริสุชฌติ :  
มนุษย์ย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา”