ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 วิสัยทัศน์  (Vision)

           “ภายในปี2560 โรงเรียนสามหมอวิทยา จัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานสากล ยึดมั่นคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


ปรัชญา

"ปัญญาย ปริสุชฌติ :  
มนุษย์ย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา”