ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนสามหมอวิทยา

               

         โรงเรียนได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2527  เดิมเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนคอนสวรรค์ มีชื่อว่า   โรงเรียนคอนสวรรค์ 2     นายนพดล  จิตตวัฒนานนท์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์   ได้มอบหมายให้   นายสมนึก สิงห์อาจ  นายสว่าง  นราพงษ์   นายพิทักษ์  พลมณี  มาจัดการเรียนการสอนชั่วคราว โดยช่วงแรกใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหนองหว้าเป็นอาคารเรียนชั่วคราว    ต่อมาได้ย้ายมาทำการสอนที่โรงเรียนสามหมอวิทยา ในปัจจุบัน   โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราว  โดยโรงเรียนมีเนื้อที่ประมาณ 210 ไร่  มีเขตพื้นที่บริการระหว่างสองตำบล คือตำบลศรีสำราญ และตำบลช่องสามหมอ 

ผู้บริหารโรงเรียนจากอดีตถึงปัจจุบัน

  1.นายสมนึก  สิงห์อาจ              2527- 2532

  2.นายระว่อง  รักสกุลพิวัฒน์    2532-2533

  3.นายสุเทพ  วรพล                   2533-2537

  4.นายวสันต์   อาจกมล             2537-2539

  5.นายดุษิต  ดลประสิทธิ์           2539-2542

 6. นายไพศาล  สมกิจศิริ            2543 -2544

 7. นายสมัคร  ไวยขุนทด           2544 -2544

8.นายมาโนชญ์  มนูศิลป์          2544 -2550

9.นายสว่าง  นราพงษ์               2550 -2554
10.นายทรงวุฒิ  ขวาไทย          2554-ปัจจุบัน 

             โรงเรียนสามหมอวิทยา เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต30  ในปีการศึกษา 2555  มีนักเรียนจำนวน 350 คน  จำนวน 12 ห้องเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน 30 คน   ลูกจ้างประจำ จำนวน 2  คน  ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 คน