ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัด/กลยุทธ์/คุณลักษณะพึงประสงค์
ตัวชี้วัด/กลยุทธ์/คุณลักษณะพึงประสงค์

 

ตัวชี้วัด

1.ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
2.ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน/กิจกรรมและได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ
3. ร้อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ร้อยละของครูที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
5.
จำนวนครั้งของการใช้แหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์

 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
2. สร้างความสำนึกความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาความรู้และทักษะการสอนในศตวรรษที่ 21
4. ระดมภาคีเครือข่ายทรัพยากรและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5.
สร้างบรรยากาศ สังคมแห่งการเรียนรู้

    คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

1.นักเรียนมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
2. นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้
3. นักเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
4. นักเรียนดูแลตนเองมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
5. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ความเป็นไทยและภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน