ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คติพจน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
คติพจน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
 
คติพจน์
“ความรู้ดี มีวินัย”
 
 
 
 
อัตลักษณ์
ยึดมั่นคุณธรรม
 
 
 
 
เอกลักษณ์


น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง