ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คติพจน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
คติพจน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

คติพจน์
“ความรู้ดี มีวินัย”
อัตลักษณ์
ยึดมั่นคุณธรรม
เอกลักษณ์


น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง