ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 พ.ค. 61 ถึง 20 พ.ค. 61 15 พฤษภาคม2561 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และม.4 ปีการศึกษา2561
ลานประชุมอาคาร2 การแต่งกายชุดนักเรียนใหม่ กลุ่มบริหารทั่วไป
11 พ.ค. 61 ถึง 28 พ.ค. 61 25 พฤษภาคม 2561 ประชุมผู้ปกครอง ม1.-ม.6 ปีการศึกษา 2561 พร้อมชำระเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา
21 มี.ค. 61 ถึง 20 พ.ค. 62 16 พ.ค.2561 เปิดภาคเรียน2/2561
21 มี.ค. 61 ถึง 26 พ.ค. 61 24 พฤษภาคม 2561 ประชุมผู้ปกครอง พร้อมจ่ายเงินสนับสนุนการศึกษา
26 ก.พ. 61 ถึง 14 เม.ย. 61 13 เมษายน 2561 ผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนสามหมอวิทยา
01 พ.ย. 60 ถึง 04 ธ.ค. 60 1-2 ธันวาคม 2560 กำหนดเข้าค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
01 พ.ย. 60 ถึง 04 ธ.ค. 60 1-2 ธันวาคม 2560 กำหนดเข้าค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
02 ส.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 การแข่งขันกีฬาภายใน แสดขาวเกมส์ ปีการศึกษา 2560 (16-18 สิงหาคม 2560)
02 ส.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 การแข่งขันกีฬาภายใน แสดขาวเกมส์ ปีการศึกษา 2560 (16-18 สิงหาคม 2560)
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
29 ธ.ค. 59 ถึง 08 ม.ค. 60 5-6 มกราคม 2560 สอบกลางภาค
29 ธ.ค. 59 ถึง 08 ม.ค. 60 5-6 มกราคม 2560 สอบกลางภาค
13 ต.ค. 59 ถึง 02 พ.ย. 59 1 พฤศจิกายน 2559 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/259 นักเรียนลงทะเบียนเรียนและรับตารางเรียน
27 ส.ค. 59 ถึง 10 ก.ย. 59 5 กันยายน 2559 พิธีเปิดกีฬาภายในแสดขาวเกมส์
GIF Image ดาวน์โหลดไฟล์
27 ส.ค. 59 ถึง 10 ก.ย. 59 5 กันยายน 2559 พิธีเปิดกีฬาภายในแสดขาวเกมส์
สนามกีฬาโรงเรียนสามหมอวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
22 มิ.ย. 59 ถึง 25 มิ.ย. 59 การอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติด 22-24 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนสามหมอวิทยา
ชุดลูกเสือ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
04 ก.พ. 59 ถึง 19 ก.พ. 59 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 ม.6 รับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 2558
04 ก.พ. 59 ถึง 19 ก.พ. 59 ุ6-7กุมภาพันธ์ 2559 ส่งกำลังใจแก่นักเรียน ม.6
10 ก.ค. 58 ถึง 22 ส.ค. 58 การแข่งขันกีฬาภายใน 10-11 ส.ค.58
10 ก.ค. 58 ถึง 01 ส.ค. 58 การสอบกลางภาค 23-24 ก.ค.58
10 ก.ค. 58 ถึง 01 ส.ค. 58 กำหนดการทดสอบกลางภาค 23-24 ก.ค.58
10 ก.ค. 58 ถึง 22 ส.ค. 58 การแข่งขันกีฬาภายใน 10-11 ส.ค.58
20 มี.ค. 58 ถึง 30 พ.ค. 58 20-24 มีนาคม 2558 รับสมัครนักเรียนม.1 และม. 4 ปีการศึกษา 2558 ณ ลานประชุมอาคาร 2
วิชาการ
20 มี.ค. 58 ถึง 29 พ.ค. 58 26 มีนาคม 2558 สอบวัดความรู้พื้นฐาน และมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1ม.4
20 มี.ค. 58 ถึง 26 มิ.ย. 58 13 พ.ค. 2558 ปฐมนิเทศนักเรียนม.1 และม. 4 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนสามหมอวิทยา
20 มี.ค. 58 ถึง 26 มิ.ย. 58 14 พ.ค. 2558 อบรมคุณธรรม และจริยธรรม ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนสามหมอวิทยา
20 มี.ค. 58 ถึง 26 มิ.ย. 58 15 พ.ค. 2558 ประชุมผู้ปกครอง ม.1 -6 ,นักเรียนลงทะเบียนเรียน และรับอุปกรณ์การศึกษา,ชุดนักเรียน รับตารางเรียน
20 มี.ค. 58 ถึง 26 มิ.ย. 58 18 พ.ค. 2558 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
10 ต.ค. 57 ถึง 31 ต.ค. 57 27 ตุลาคม 2557 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2557
10 ต.ค. 57 ถึง 31 ต.ค. 57 27 ตุลาคม 2557 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2557
10 ต.ค. 57 ถึง 31 ต.ค. 57 27 ตุลาคม 2557 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2557