ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ต.ค. 57 ถึง 31 ต.ค. 57 27 ตุลาคม 2557 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2557
10 ต.ค. 57 ถึง 31 ต.ค. 57 27 ตุลาคม 2557 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2557
10 ต.ค. 57 ถึง 31 ต.ค. 57 27 ตุลาคม 2557 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2557
20 มี.ค. 58 ถึง 30 พ.ค. 58 20-24 มีนาคม 2558 รับสมัครนักเรียนม.1 และม. 4 ปีการศึกษา 2558 ณ ลานประชุมอาคาร 2
วิชาการ
20 มี.ค. 58 ถึง 29 พ.ค. 58 26 มีนาคม 2558 สอบวัดความรู้พื้นฐาน และมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1ม.4
20 มี.ค. 58 ถึง 26 มิ.ย. 58 13 พ.ค. 2558 ปฐมนิเทศนักเรียนม.1 และม. 4 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนสามหมอวิทยา
20 มี.ค. 58 ถึง 26 มิ.ย. 58 14 พ.ค. 2558 อบรมคุณธรรม และจริยธรรม ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2558 ณ โรงเรียนสามหมอวิทยา
20 มี.ค. 58 ถึง 26 มิ.ย. 58 15 พ.ค. 2558 ประชุมผู้ปกครอง ม.1 -6 ,นักเรียนลงทะเบียนเรียน และรับอุปกรณ์การศึกษา,ชุดนักเรียน รับตารางเรียน
20 มี.ค. 58 ถึง 26 มิ.ย. 58 18 พ.ค. 2558 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
10 ก.ค. 58 ถึง 22 ส.ค. 58 การแข่งขันกีฬาภายใน 10-11 ส.ค.58
10 ก.ค. 58 ถึง 01 ส.ค. 58 การสอบกลางภาค 23-24 ก.ค.58
10 ก.ค. 58 ถึง 01 ส.ค. 58 กำหนดการทดสอบกลางภาค 23-24 ก.ค.58
10 ก.ค. 58 ถึง 22 ส.ค. 58 การแข่งขันกีฬาภายใน 10-11 ส.ค.58
04 ก.พ. 59 ถึง 19 ก.พ. 59 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 ม.6 รับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน 2558
04 ก.พ. 59 ถึง 19 ก.พ. 59 ุ6-7กุมภาพันธ์ 2559 ส่งกำลังใจแก่นักเรียน ม.6
22 มิ.ย. 59 ถึง 25 มิ.ย. 59 การอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติด 22-24 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนสามหมอวิทยา
ชุดลูกเสือ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
27 ส.ค. 59 ถึง 10 ก.ย. 59 5 กันยายน 2559 พิธีเปิดกีฬาภายในแสดขาวเกมส์
GIF Image ดาวน์โหลดไฟล์
27 ส.ค. 59 ถึง 10 ก.ย. 59 5 กันยายน 2559 พิธีเปิดกีฬาภายในแสดขาวเกมส์
สนามกีฬาโรงเรียนสามหมอวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
13 ต.ค. 59 ถึง 02 พ.ย. 59 1 พฤศจิกายน 2559 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/259 นักเรียนลงทะเบียนเรียนและรับตารางเรียน
29 ธ.ค. 59 ถึง 08 ม.ค. 60 5-6 มกราคม 2560 สอบกลางภาค
29 ธ.ค. 59 ถึง 08 ม.ค. 60 5-6 มกราคม 2560 สอบกลางภาค
02 ส.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 การแข่งขันกีฬาภายใน แสดขาวเกมส์ ปีการศึกษา 2560 (16-18 สิงหาคม 2560)
02 ส.ค. 60 ถึง 31 ส.ค. 60 การแข่งขันกีฬาภายใน แสดขาวเกมส์ ปีการศึกษา 2560 (16-18 สิงหาคม 2560)
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
01 พ.ย. 60 ถึง 04 ธ.ค. 60 1-2 ธันวาคม 2560 กำหนดเข้าค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
01 พ.ย. 60 ถึง 04 ธ.ค. 60 1-2 ธันวาคม 2560 กำหนดเข้าค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่