ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : 318ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ชค.104 ปรับปรุงเป็นโรงฝึกงาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 943000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 2 ชั้น แบบ 108 ล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร 300 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังอาคาร สามหมอวิทยา new
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..